foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W związku z 22. rocznicą uchwalenia Deklaracji Obrońców Życia chcieliśmy przypomnieć zarówno treść deklaracji jak również okoliczności w jakich doszło do powstania tejże deklaracji. Warto odnotować, iż inicjatorem powstania dokumentu był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OWP i Prezes Ligi Polskiej kol. dr hab. Jan Eugeniusz Malinowski, natomiast spośród członków Komisji nie w sposób pominąć kol. Jacka Wójcikiewicza, członka Komisji Rewizyjnej OWP oraz prezesa warszawsko-praskiego oddziału Polskiego Związku Katolicko Społecznego (PZKS).

"Prawo do życia każdego człowieka jest absolutnie nienaruszalne i niezbywalne."

"Wartością jest nie tylko człowiek, który urodził się i nie tylko człowiek zdrowy" (Jan Eugeniusz Malinowski). Dlatego w dniu 10 Marca 1990 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Czerniakowskiej pierwszy krajowy Zjazd Przedstawicieli Organizacji (ZPO) broniących życia każdego człowieka od chwili jego poczęcia się do jego naturalnej śmierci uchwalił Deklarację Obrońców Życia.

Pomysłodawcą i autorem projektu Deklaracji Obrońców Życia był 39-letni wówczas lekarz specjalista położnik i ginekolog Jan Eugeniusz Malinowski - pomysłodawca, założyciel i przewodniczący Sekcji Obrony Życia (1988) Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
"Podpisy złożone pod Deklaracją Obrońców Życia zdecydują o pozycji rodziny i Narodu" - napisał zespół problemowy "Obrona Życia" I Kongresu Ruchów Katolickich w Polsce (1994).

W roku 2000 ukazał się zbiór dokumentów Jana Eugeniusza Malinowskiego "Deklaracja Obrońców Życia. Powszechne sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności. Porody naturalne i rodzinne" (83-914114-0-0). Ostatnio Deklarację Obrońców Życia przez aklamację (jednomyślnie bez głosowania) przyjął Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2006). Organizatorzy Międzynarodowego Kongresu w Nowym Millenium "Fundacje Polonijne w świecie. Perspektywy współpracy z organizacjami kulturowo-technicznymi" i Polonijnego Festiwalu Multimedialnego "Polskie Ojczyzny" wybrali wykład przewodniczącego Zarządu Głównego POLSKO-POLONIJNEJ PARTII POLITYCZNEJ Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska i wiceprezesa Rady Polsko-Polonijnej Fundacji Narodu Polskiego "Orzeł Biały" Jana Eugeniusza Malinowskiego "Deklaracja Obrońców Życia" i włożyli do teczek wszystkich uczestników tych spotkań, którzy przybyli z całego świata (2006).
Nadal "Walczymy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną" (Zjazd Założycielski Sekcji Obrony Życia PTL).
"Nie ma jeszcze Muzeum Martyrologii Dzieci Poczętych, nie ma jeszcze w Polsce ich krzyży" (Jan Eugeniusz Malinowski). "Prawo do życia każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia się do naturalnej śmierci jest poza dyskusją, o czym muszą wiedzieć każdy poseł i każdy senator" (Jan Eugeniusz Malinowski - pomysłodawca i wykonawca własnych prac naukowych zaliczonych publicznie w latach 1987-1989 do prac habilitacyjnych). "Skupienie wszystkich Polaków wokół obrony życia i zdrowia człowieka i rodziny jest podstawowym celem Polskiej Unii Obrońców Życia (...) Idea zjednoczenia całego społeczeństwa polskiego w obronie życia przy pomocy wszystkich dotychczasowych obrońców życia jest w pełni zasadna i możliwa do zrealizowania. Należy podjąć działania na szeroką skalę w celu zmiany istniejącej świadomości społeczeństw i uchylić wszystkie zbrodnicze ustawy" (Jan Eugeniusz Malinowski). Cytaty pochodzą z "Raportu" (1992) Polskiej Unii Obrońców Życia (1991) i Banku Informacji Komisji Wspólnej Obrońców Życia Rzeczpospolitej Polskiej, która zawiązała się w dniu 10 Marca 1990 roku i skupiła "około osiemdziesiąt" organizacji, z których "około 40" za pomocą pisma z dnia 3 stycznia 1992 roku zaproszono do sali posiedzeń Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu powołania innej federacji, która w dniu 21 czerwca 1992 roku odrzuciła Deklarację Obrońców Życia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Obozu Wielkiej Polski
Towarzystwa Lekarzy Polskich
Polskiej Unii Obrońców Życia

/-/ Jan Eugeniusz Malinowski

......................................................


Deklaracja Obrońców Życia

1. Życie osoby ludzkiej stanowi jej podstawową wartość i z tego względu uzyskuje szczególną godność. Dlatego życie nawet słabe i ułomne musi być uznane za nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci.
Należy odrzucić założenia systemów ideologicznych, które oceniają wartość człowieka według kryteriów biofizycznych lub przydatności społeczno-ekonomicznej.

2. Życie jest fundamentalnym prawem osoby ludzkiej. Prawo to, jako pochodzące z samej natury, jest absolutnie nienaruszalne i niezbywalne. Żaden autorytet, prywatny albo publiczny, nie jest kompetentny znieść albo zawiesić to prawo.
Zbrodniczy jest taki system prawno-polityczny, w którym jedna grupa ludzi, naród czy rasa, usiłowałyby odmawiać prawa do istnienia jakiejś jednostce czy całej grupie ludzkiej.

3. Najwłaściwszym i koniecznym sposobem obrony życia, jak też zagwarantowania życiu ludzkiemu rozwoju w godności i bezpieczeństwie, jest odrodzenie rodziny i otoczenie jej wszelką ochroną prawną i ekonomiczną. Dobro rodziny musi stać się pierwszą zasadą całego porządku społeczno-prawnego i gospodarczego.
Należy niezwłocznie znieść ustawy godzące w dobro moralne rodziny, a wprowadzić takie, które przywracają rodzinie jej godność i właściwe miejsce w życiu społeczeństwa, a każdemu człowiekowi od chwili poczęcia zapewniają podmiotowość prawną.

4. Niezbędnym warunkiem, który ostatecznie decyduje o skuteczności wszelkich działań w obronie życia jest wychowanie człowieka do szacunku i odpowiedzialności za własną płodność. Płodność zawarta w płciowości jest wewnętrzną właściwością kobiety i mężczyzny. Stanowi ona obiektywną podstawę macierzyństwa i ojcostwa, z czego wynika odpowiedzialność zarówno matki jak i ojca za obronę życia poczętego dziecka.
Właściwym miejscem poczęcia, rozwoju i wychowania człowieka jest małżeństwo i rodzina. Naturalne planowanie rodziny sprzyja prawidłowemu realizowaniu powołania rodzicielskiego.

5. Za formę agresji wobec życia uznajemy propagowanie i praktykowanie pornografii i antykoncepcji, które prowadzą do rozwiązłości i zwiększają liczbę sztucznych poronień.
Za nieuprawnione i moralnie niedopuszczalne uznajemy wszystkie techniki instrumentalno-hodowlanego manipulowania płodnością i życiem, które w swojej istocie prowadzą do degradacji osoby ludzkiej.

W warunkach odzyskiwania przez nasz naród podmiotowości uszanujmy podmiotowe prawa najsłabszych i bezbronnych. Oni sami nie obronią się!

Komentarze obsługiwane przez CComment

Dziś nie ma mężów stanu - na miarę Dmowskiego, Witosa, Starzyńskiego - tylko mali politykierzy, którzy zapomnieli co to Polska. Nie ma patriotycznych polityków. A Polska potrzebuje mądrego patriotyzmu - i to szybko! Zanim wszystko oddadzą obcym.
Irena Kwiatkowska