W związku ze skandaliczną decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dotyczącej nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym w całym kraju trwają protesty. Przedstawiamy niniejszym fotorelację z protestu zorganizowanego w Warszawie dnia 21 kwietnia 2012 r., w którym aktywny udział wzięli działacze warszawskiego Obozu Wielkiej Polski.Nie zabrakło więc m.in.: prezesa warszawsko - praskiego Polskiego Związku Katolicko Społecznego (PZKS) oraz członka Komisji Rewizyjnej OWP kol. Jacka Wójciekiewicza, prezesa Ligi Polskiej (LP-ONP) oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OWP kol. dr hab. Jana Eugeniusza Malinowskiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury OWP kol. Bartłomieja Kurzei, kol. Zbigniewa Juźków , kol. Adama Czeczotkiewicza, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego OWP kol. Krzysztofa Kapłona, seniora OWP Przemysława Górnego.

 

Dla przypomnienia publikujemy również wybrane fragmenty Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (RP):

 

Art.. 6. 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

 

Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

 

Art. 16. 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 25. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

 

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Art. 32. 1. wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maj ą prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.  Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

 

Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

 

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji i publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

 

Art. 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

 

Art. 213. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.


Relacja: Marta Jakubowska, Barbara Łączyńska.
Fotorelacja: Małgorzata Kamińska