foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Wiązanie sprawy polskiej z losami mocarstw niemieckich stało w jawnej sprzeczności z orientacją wiążącą przyszłość Polski z losami ententy, w tym i z Rosją.
Roman Dmowski